Statutter for NES

Endring av vedtekter fra 5. februar 1971, vedtatt på årsmøtet 29. november 1990 og 27. november 1996. Endringer av vedtekter vedtatt på årsmøtet 26. mai 2005. Ny endring i stattuter vedtatt 2022. 

§ 1 Norsk Epilepsiselskap (NES) er en nasjonal faglig organisasjon som har til formål å fremme forskning, fagutvikling og samarbeid om epilepsi. NES skal være et kontaktorgan innen arbeidet med epilepsi, herunder formidle informasjon og aktivt pådrive fagutvikling innen epileptologi.

§ 2 Medlemskap i foreningen er åpent for enhver som i sitt yrke arbeider med epilepsi eller epilepsirelaterte problemer.

§ 3 Foreningen er tilsluttet International League Against Epilepsy (ILAE). Det tilstrebes et nært samarbeid med de ulike profesjoners organisasjoner innen fagfeltet nasjonalt og internasjonalt.

§ 4 a. Foreningen ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, fem øvrige medlemmer og to varamedlemmer. Styrets sammensetning skal reflektere organisasjonens tverrfaglige medlemmsmasse. Det skal tilstrebes regionale hensyn og kjønnsfordelingshensyn ved valg av styre.
Styreverv gjelder for to år om gangen, antall perioder begrenses oppad til maksimalt fire. Halve styret er på valg hvert år. Tid som varamedlem gjelder som tid i styret. Et tidligere styremedlem som har sittet tre perioder, må oversitte minst én styreperiode (to år) før han/hun kan nomineres på nytt.
b. Styret bør blant sine medlemmer utpeke et fast arbeidsutvalg for å håndtere/behandle løpende saker uten stor prinsipiell betydning. Arbeidsutvalget har rapporteringsplikt i forhold til øvrige styremedlemmer. Arbeidsutvalget består av styreleder og to andre medlemmer.
c. Styret har fullmakt til og bør tilstrebe etablering av fagkomitéer for å utrede viktige enkeltsaker. Alle medlemmer kan velges inn i en fagkomité. Antall, sammensetning og mandat fastsettes av styret.

§ 5 a. Generalforsamlingen etablerer en valgkomité etter forslag fra styret. Valgkomitéen har tre medlemmer, hver med én stemme, som velges synkront med en funksjonstid på tre år uten re-nominasjon.
b. Én revisor velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen, med en funksjonstid på to år.

§ 6 Det avholdes ett årlig NES-møte, og årsmøtet (generalforsamling) legges i tilslutning til kongressen. Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap, valg og fastsetter kontingent. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis 1/3 av medlemmene krever det og kan også innkalles av styret dersom styret finner det påkrevet.

§ 7 Disse vedtektene kan forandres med 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

Vedtektene i pdf utskriftvennlig format.

Retningslinjer for valgkomité og valg på årsmøtet - Vedtatt på årsmøtet 2007 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler